Projekty Unijne


SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE”

„Internacjonalizacja marek produktowych firmy SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE””

POIR.03.03.03-16-0009/20-00

 

Celem projektu jest promocja marek produktowych firmy CUKRY NYSKIE poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach i misjach branżowych oraz działania promocyjne. Główny nacisk położony zostanie na produkty Fit&free oraz produkty marki Melfoi.

 

W rezultacie powziętych w ramach projektu działań Cukry Nyskie i Melfoi, należące do chronionej marki własnej Wnioskodawcy staną się jeszcze bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, w następstwie czego zostanie zwiększona sprzedaż produktów Wnioskodawcy. Bezpośrednim rezultatem powziętych działań będzie wzrost przychodów z tytułu działalności eksportowej.

 

Wartość projektu: 414 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 248 640,00 PLN


 

SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE”

„Internacjonalizacja działań przedsiębiorstwa SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE” w Nysie”

RPOP.02.04.00-16-0035/18-00

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości współpracy, a co za tym idzie wejście na nowe rynki zagraniczne z dotychczasową ofertą.

Projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Dzięki działaniom promocyjnym oraz nakierowanym na rozwój współpracy gospodarczej przedsiębiorstwo wejdzie na nowe rynki zbytu, poszerzając kanały sprzedaży dla produktów własnej produkcji.  Dodatkowo poprzez rozwój eksportu produktów nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Zwiększy to również konkurencyjności firmy.

Wartość projektu: 210 578,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 121 924,75 PLNSPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE”

Kontynuacja internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE” w Nysie”

RPOP.02.04.00-16-0043/19-00

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości współpracy, a co za tym idzie wejście na nowe rynki zagraniczne z dotychczasową ofertą Wnioskodawcy. Projekt ma zapewnić wzmocnienie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.

 

Poprzez rozwój eksportu produktów przedsiębiorstwa nastąpi wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polskich produktów na zagranicznych rynkach co przyczyni się do postrzegania Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zapewni zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Rozwój współpracy gospodarczej wpłynie na wejście przedsiębiorstwa na nowe rynki co spowoduje zwiększenie konkurencyjności firmy.

 

Wartość projektu: 116 768,73 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 75 782,89 PLN


SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE”
realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE” w ramach Działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0069/20-00

Wartość projektu: 375 148,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: intensywność wsparcia 100%

Celem projektu  jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.


SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE”

„Wzrost efektywności energetycznej obiektów firmy SPÓŁDZIELNIA PRACY „CUKRY NYSKIE” w Nysie”

RPOP.03.04.00-16-0010/19-00

 

Celem realizacji projektu jest głęboka termomodernizacja budynku biurowego usytuowanego w Nysie przy Alei Wojska Polskiego 9. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

 

Realizacja projektu przyniesie korzyści w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną, a co za tym idzie na obniżenie kosztów utrzymania budynku w zakresie kosztów na energie cieplną. Ponadto poprawi się stan środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, ograniczenie emisji innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Zgodnie z audytem energetycznym w wyniku modernizacji wskazanych obiektów należy się spodziewać następujących rezultatów:

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 145,04 GJ/rok;

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 10,63 MWh/rok;

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 71,90 Tony równoważnika CO2;

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1 183,31 GJ/rok.

 

Wartość projektu: 686 023,08 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 342 325,51 PLN